Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Hoe gaan wij om met uw privacy?
Voor Stichting openbare bibliotheek de Boekenberg is de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de
persoonlijke informatie die u (in de bibliotheek, via de website of anderszins) aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We trainen onze medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?
In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan: naam, adres, gekochte toegangskaarten, leenhistorie of voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven. Het gaat hier om de persoonsgegevens van natuurlijke personen, niet die van rechtspersonen en overledenen.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van het door u afgesloten bibliotheekabonnement, waaronder de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de contributie. De persoonsgegevens worden vijf jaar na beëindiging van het abonnement automatisch verwijderd, mits er geen financiële registraties meer open staan. Leerlinggegevens, die worden verstrekt voor het gebruik van de Bibliotheek op School, worden 3 maanden na uitschrijving automatisch verwijderd, mits er geen financiële registraties meer open staan.
 • Om aanvullende diensten aan te kunnen bieden via onlinebibliotheek.nl (e-books, de Luisterbieb en online cursussen) en het lenen bij andere bibliotheken.
 • Om met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen.
 • Om u te informeren over praktische zaken rondom een activiteit (als u zich hiervoor heeft aangemeld) of een vervolg daarop.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
 • Voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven (als u zich hiervoor heeft aangemeld).
 • Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening.
 • Om marktonderzoek te doen, zodat we beter kunnen inspelen op uw wensen.
 • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.
 • Voor deelname aan cursussen en activiteiten.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor
ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op rust.
In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:

 • Lenen bij een andere bibliotheek
 • Bij aanmelding op onlinebibliotheek.nl
 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers
 • Op grond van wettelijke verplichtingen
 • Bij aanmelding op muziekweb.nl
 • Bij het invullen van het donatieformulier

Lenen bij een andere bibliotheek
Via interbibliothecair leenverkeer kunt u materialen opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Dan zijn wij genoodzaakt om enkele van uw persoonsgegevens (naam en pasnummer) door te geven aan de betreffende bibliotheek. De verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt dan bij deze externe bibliotheek.

Onlinebibliotheek.nl
Als lid van de bibliotheek de Boekenberg kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken. Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van bibliotheek de Boekenberg aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.
Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.
U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: www.kb.nl/avginzage.

Door ons ingeschakelde leveranciers
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld voor de leenadministratie, administratie van de (taal)vrijwilligers en taalvragers, het maken van een statistische analyse of een mailing verzorgen). In die situaties zullen we met die derde(n) afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Muziekweb.nl
Via muziekweb.nl krijgt u toegang tot de collectie van Muziekweb. Om van deze dienst gebruik te maken moet u op deze website een account aanmaken. Wij wisselen een beperkte set gegevens uit met Muziekweb om het mogelijk te maken dat u wordt herkend als lid van de bibliotheek. Op het moment dat u een account aanmaakt op Muziekweb.nl geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens aan Muziekweb. Muziekweb koppelt deze gegevens vervolgens aan uw account. Zij verwerken gegevens overeenkomstig hun eigen privacybeleid die te vinden is op Muziekweb.nl.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Cameratoezicht
Wij passen cameratoezicht toe voor de bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers, de beveiliging van gebouwen en het vastleggen van incidenten. Cameratoezicht vindt altijd zichtbaar en aangekondigd plaats. De gemaakte opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden maximaal 5 dagen bewaard, tenzij de beelden opgeslagen moeten worden voor verdere afhandeling.

WhatsApp
Bibliotheek de Boekenberg biedt een dienst aan die het mogelijk maakt om vragen te stellen via WhatsApp. Doel van deze dienst is dat wij de vragen van klanten snel kunnen beantwoorden. Uw vragen worden op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur beantwoord en de berichten komen binnen op een speciaal daarvoor aangeschafte smartphone. Deze smartphone is eigendom van bibliotheek de Boekenberg en gaat met niemand mee naar huis. Via deze dienst worden geen persoonsgegevens doorgegeven, wel een lidmaatschapsnummer om de klant op te kunnen zoeken in ons bibliotheeksysteem. Indien de klant zelf persoonsgegevens doorgeeft zal er verzocht worden telefonisch contact op te nemen met bibliotheek de Boekenberg.
Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden en om waar nodig onze dienstverlening aan te kunnen passen of te verbeteren. Gesprekken blijven 2 maanden op de telefoon bewaard.

Vrijwilligers
Bibliotheek de Boekenberg verzamelt en verwerkt gegevens van de vrijwilligers, ten behoeve van:

 • uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst
 • verzekering van de vrijwilliger
 • uitbetaling van eventuele vergoedingen en onkosten

De gegevens worden ingevoerd in het verwerkingssysteem Hello’s, met welke partij de bibliotheek een verwerkingsovereenkomst heeft. Bij beëindiging van de overeenkomst zullen de persoonsgegevens nog 2 jaar bewaard blijven of meteen vernietigd worden indien hierom wordt verzocht. Een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot dit systeem.

Het bieden van een passend cursusaanbod/opleiden van vrijwilligers
Via het Startpunt ‘Ik wil leren’ komen aanmeldingen van cursisten en vrijwilligers bij ons binnen. Wij zorgen er vervolgens voor dat er een passend cursusaanbod gedaan wordt en vrijwilligers op de juiste manier opgeleid worden. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van vrijwilligers:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode
 • Adres
 • Woonplaats
 • Gemeente

En de volgende persoonsgegevens van cursisten:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Adres
 • Geboortejaar
 • Nederlandstalige basisschool ja/nee
 • Gemeente
 • Leervraag

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie 2 jaar.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten Google Analytics en Adobe Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Deze hebben we nodig om ons te verantwoorden aan de gemeenten die ons subsidiëren. In de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, dit kan wel de
functionaliteit van bibliotheekdiensten beïnvloeden.

Meldplicht datalekken
Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij (het vermoeden van) een ernstig datalek. Soms moeten wij het datalek ook melden aan betrokkenen. Wij hebben interne procedures om datalekken zoveel mogelijk te voorkomen.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (ontwikkelen van activiteiten die aansluiten bij uw interesses) en onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening.

Sollicitatieprocedure
Gegevens van sollicitanten worden maximaal 1 maand bewaard. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen met de kandidaat en worden niet zonder toestemming doorgegeven aan derden. Als wij de sollicitatie in portefeuille willen houden gebeurt dat uitsluitend met toestemming van de kandidaat en voor een periode van maximaal 6 maanden. Mochten we de gegevens langer willen bewaren, dan wordt er opnieuw toestemming gevraagd aan betrokkene.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door bibliotheek de Boekenberg of als u deze gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, kunt u contact opnemen met Wendy Boon via privacy@deboekenberg.nl. Wij kunnen daarbij om een kopie van uw legitimatie vragen. Het kan zijn dat er kosten zijn verbonden aan uw verzoek.

Wijzigingen
Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan leest u wanneer dit document voor het laatst is aangepast.

De Boekenberg houdt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. We raden u daarom aan de privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Contactgegevens
Stichting Openbare Bibliotheek de Boekenberg
Markt 40
3201 CZ Spijkenisse
0181-616622
KvK 41141195

Stichting openbare bibliotheek de Boekenberg is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 11 oktober 2022